20 March 2011

Board directors C Y Leung and Lam Chiu Ying paid a study visit to Tai Long Sai Wan.

20 March 2011 C Y Leung (R2) and Lam Chiu Ying (R1) on the way to inspect Tai Long Sai Wan
2011年3月20日 梁振英(右二)與林超英(右一)往大浪西灣途中
2011年3月20日

董事局成員梁振英先生和林超英先生往大浪西灣實地考察。